ศุกรเวทย์ศิริ พ. . การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 149–158, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250490. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.