รักษาทรัพย์ ศ. .; สว่างวงศ์สิน ศ. .; สุริยะพันธ์ น. . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 159–168, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250491. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.