ธีระเดชากุล น.; คำมุงคุล พ. .; เขียมรัมย์ ธ. . การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 191–205, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250515. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.