แสงกล้าผ. อัตราการเสียชีวิตและการดำเนินโรคของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, v. 36, n. 1, p. 207-217, 30 เม.ย. 2021.