ฟองจันทร์สม ส. ระดับของโทรโปนิน ไอ ที่ตรวจด้วยวิธีความไวสูง และ ความสำคัญต่ออาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันเกิดจากหัวใจห้องบน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 485–492, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251320. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.