สุขวนวัฒน์ ว.; เศาจวุฒิพงศ์ ร. . .; ยมานันตกุล ป. . . รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 375–389, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.