วัชรหิรัญ ส. . ความแม่นยำของผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (FNAC) ในการวินิจฉัยก้อนที่เต้านม ในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 343–355, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252848. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.