อัมไพพันธ์ ร. .; ยวงรัมย์ ภ. .; เงยวิจิตร ธ. . การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 357–366, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252852. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.