ขัตติยะ ส. .; แซ่ว่าง แ. .; จาวรัตนสกุล ว. . ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 427–436, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252862. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.