ศรีศันสนีย์ ป. . . ลักษณะทางคลินิกและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. 465–473, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252943. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.