พิมพ์รัตน์ เ. . บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 2, p. (1), 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/253159. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.