ห้าวหาญ จ. .; จันโทภาส พ. .; มยูขโชติ ศ. .; โสโสม บ. .; ศรีดาวเรือง ฉ. . รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 503–511, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255263. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.