ช่วงสกุล ณ. . ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาลิเทียม คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 555–562, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255305. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.