ศิริพรมงคล ช. . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่ายของผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้านในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 585–596, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255332. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.