ก.ศรีสุวรรณ ก. . ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 391–399, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256249. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.