พงศ์ทิพากร ค. .; พงศ์ทิพากร ณ. . ปัจจัยแสดงสาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 1–8, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256961. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.