สุทธิพันธ์ น. . .; อินทรางกูร ท. . . ความวิตกกังวล ความเครียด และการป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 31–40, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256968. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.