สุวานิช น. . . ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 41+51, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256969. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.