บรรลือคุณ ธ. . .; พรมมาม น. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 53–64, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256976. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.