เข็มบุบผา ศ. . . ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 91–102, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256979. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.