เส้นศูนย์ ว. .; มารารัมย์ ย. . การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาดผ่านกล้องวีดิทัศน์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 115–129, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257102. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.