ไชยโคตร จ. . . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลและปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 171–181, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257126. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.