พันธุลี ธ. . ประสิทธิผลของการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 193–207, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257128. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.