ชัยช่วงโชค ช. . ประสิทธิภาพของการเจาะคอน้อยกว่า 10 วันหลังใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 209–215, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257330. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.