เศรษฐ์กวีพัฒน์ ป. . . การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 231–240, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257332. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.