หวังวก อ. . การประเมินประสิทธิภาพการจำแนกชนิดและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างจากขวดเพาะเชื้อในเลือดโดยตรง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 241–252, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257334. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.