ตระกูลเงินไทย ท. . ประสิทธิภาพของโครงการ Capture the Fracture ในการรักษากระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกแบบนอกเยื่อหุ้มข้อในผู้สูงอายุ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 1, p. 253–262, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257335. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.