ติยวรนันท์ ป. . . อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำภายหลังการผ่าตัดกระดูกต้นคอทางด้านหน้า . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 353–362, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258910. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.