ชีวะกุล ช. . การพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทำงานโดยประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในบุคลากร ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา 1. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 421–430, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258929. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.