สุทธิพันธ์ น. . .; จุลรัมย์ ร.; บทม์รัตน์ชยะกูร ณ. .; สุทธิพันธ์ ภ. . การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 431–440, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258930. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.