พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 2, p. (1), 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258973. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.