เย็นศรี ข. ผลของการใช้ผ้ารัดหน้าท้องหลังการผ่าตัดคลอดเพื่อลดอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 531–539, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/259600. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.