คันธา เ. . . ความเข้าใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้ยาหยอดตาในผู้ป่วยนอกโรคต้อหิน โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 549–558, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260098. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.