ตั้งขีวินศิริกุล ก. . ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเท้าของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 569–578, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260101. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.