บุญเต็ม ถ.; นิยมวัน อ. .; กองเมืองปัก จ. .; สุขศรีศิริวัชร จ. . ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 519–529, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260120. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.