เทียบกลาง ก. .; จันทร ธ. .; เลิศอนันต์สิทธิ์ เ. . การศึกษาเพื่อหาความรุนแรงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 599–607, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260245. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.