สื่อยรรยงศิริ ภ. อัตราการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มคนไข้ที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอีอี และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการใช้สมการประมาณการค่าระดับน้ำตาลสะสม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 93–103, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260362. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.