เกษสุวรรณ ส. .; ลาวิณห์ น. .; รัตนานนท์ น. .; วงษาเนาว์ ส. .; โต๊ะซอ ส. .; คุ้มเพชร ท. . . การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, p. 739–747, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260386. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.