รักชื่อดี น. สารบัญ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 37, n. 3, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260564. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.