ปุ๋ยสูงเนิน น. การลดลงของความชุกอัตราการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยภายหลังการใช้แนวทางการดูแลใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 143–152, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261219. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.