บุญแก้ว ฐ. การศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณศีรษะในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 229–236, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261572. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.