รัศมียูงทอง ป. .; สุวรรณวงษ์ ย.; พูลเพิ่ม ส.; แจ่มหอม ส. การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพของชุมชนรอยต่อชายขอบจังหวัดสระบุรี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 187–199, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261818. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.