ภัทรวุฒิพร พ. การศึกษาความสมมาตรของขากรรไกรล่างในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวที่ยังมีการเจริญเติบโต. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 289–295, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262275. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.