จิตวรรณรัตน์ น. การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตเพื่อปิดช่องสามเหลี่ยมสีดำระหว่างฟัน : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 1–10, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262443. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.