เชาว์ไวย ส.; พลทิพย์ ก.; สืบสุนทร ว.; ชาประดิษฐ์ จ.; ต้นเกตุ ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 11–20, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262445. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.