อัมไพพันธ์ เ.; แทนคำ ด. โครงการนำร่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 33–42, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262451. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.