สื่อยรรยงศิริ แ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดไตวายในระยะที่สามในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 105–112, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262460. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.