สารพัฒน์ อ.; แซ่อึ้ง ค. ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินหลายระบบในโรงพยาบาลภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 175–185, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262469. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.