นรัฐกิจ ส. การศึกษาลักษณะการติดเชื้อลำคอส่วนลึกในโรงพยาบาลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 123–131, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262475. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.