พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 1, p. (1), 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262647. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.